top of page

Dr Zaviša

Stomatolog specijalista
POZOVITE NAS +381 19 542 983

Dr ZAVIŠA

Ivo Andrić

„Dve su prave i najveće čovekove nesreće: nemati zdravlja i nemati prijatelja.“

Duško Radović

„Zdravlje je najveće bogatstvo koje posedujemo i zato moramo voditi računa o njemu. Zato, kada sledeći put zaboravite na svoje zdravlje, setite se da ‘Zdrav čovek ima hiljadu želja, a bolestan samo jednu’…“.

Dr Zaviša J. Smiljanić

 

Mr sci. dr Zaviša Smiljanić, rođen 04.07.1960. god. Oženjen, otac dvojice sinova. Diplomirao na Stomatološkom fakultetu  Univerziteta u Beogradu 30.10.1985. god. sa prosečnom ocenom 8 (osam). Stručni ispit položio 27.05.1987. god. Nakon obaveznog pripravničkog staža i dve godine rada u Zdravstvenom centru Bor otvara privatnu stomatološku ordinaciju 1991.god. Stad dental u kojoj radi i danas. Na Institutu za implantologiju i transplantologiju VMA od 18.09.2001. god. do 19.03.2002. god. edukacija iz Oralne implatologije. Završio je specijalizaciju iz stomatološke protetike, kao i specijalizacije iz oralne hirurgije 2005 godine. Stručno usavršavanje iz oralne implantologije završio 2003. god u Italii IMPLAMED MIX- IMPLAMED, 2006. god u Nemačkoj SKY- sistem, (Prof. dr. Manfred Lang). Magistrirao 06.10.2006. god. - Centar za multidiscplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Beogradu. Doktorske studije upisao 2010. god u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu. Član je Stomatološke komore Srbije, Sekcije za stomatološku protetiku, Sekcije za oralnu implantologiju i oralnu hirurgiju. Učesnik domaćih i međunarodnih simpozijuma i kongresa.

Naučni i stručni radovi

 


1. Marjanović Radomir, Smiljanić Zaviša, KARCINOM DONJE USNE - ZNAČAJ RANE DIJAGNOSTIKE, TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, Vol.str.79-84 1990.
2. Z.Smiljanić, B.Živanović. S.Milošević. P.Jovanić, ITNMS Beograd MODELOVANJE NIVOA OSTEĆENJA KOŠTANIG TKIVA PRI UGRADNJI IMPLANTATA, Zbornik apstrakta, 2.simpozijum oralnih hirurga i oralnih implantologa Srbije, Beograd, SavaCentar, novembar 2005. god.
3. P.Jovanić, M.Đordjević, N.Teodosijević. V.Vučković, M.Popović, Z.Smiljanić, T.Savić, QUANTIFICATION OF VISUAL INFORMATION IN DENTAL RESEARC, Zbornik radova, STR. 29-31, 10.Kongres stomatologa Balkana, Beograd, Srbija 2005. ISBN 1107-1141
4. Z.Smiljanić, K.Obradović - Đuričić FEA DEFINING STRESS DISTRIBUTION IN THE BONE TISSUE IMPLANTATION Zbornik radova,srt.64-65, 10.Kongres stomatologa Balkana, Beograd, Srbija, 2005 ISBN 1107-1141
5. Z.Smiljanić, S.Postić, S.Z.Smiljanić Subtotalna krezubost i teleskop krune mogućnosti i nemogućnosti produženog trajanja retencije i fiksacije u terapijama XIII Simpozijum proteticara Srbije, Zlatibor, 15-18 septembar 2005. god. Stomatološka protetika, 2006, vol 3, str. 128
6. Z.Smiljanić, IMEDIJATNO OPTERECENJE IMPLANTATA PRIVREMENIM FIKSNIM PROTETSKIM RADOM – PRIKAZ SLUČAJA, str.21, Timočki medicinski dani, Zaječar, Srbija, 2007, YU ISSN 350-2899
7. Z.Smiljanić, SUPRASTRUKTURA NA IMPLANTATIMA - KLINIČKE I LABORATORIJSKE FAZE-PRIKAZ SLUČAJA, str. 22, Timočki medicinski dani, Zaječar, Srbija, 2007, YUISSN 350-2899
8. Z.Smiljanić PROTETSKA REHABILITACIJA PACIJENATA KOMPLEKSNIM PROTETSKIM NADOKNADAMA U USLOVIMA PARADONTOLOŠKE INSUFICIJENCIJE ZUBA - PRIKAZ SLUČAJA, 14.Simpozijum protetičara Srbije, V.Banja, Srbija
9. Z.Smiljanić, S.Smiljanić, M.Cvetić - ARTIKULATORI I NJIHOVA PRIMENA U STOMATOLOŠKOJ PRAKSI str.45 Timočki medicinski dani, Zaječar, Srbija 2008, YUISSN 350-2899
10. Z.Smiljanić, S.Smiljanić, M.Cvetić PRIVREMENE KRUNE NEOPHODNOST U SAVREMENOJ STOMATOLOGIJI - PRIKAZ SLUČAJA str.56 Timočki medicinski dani, Zaječar, Srbija, 2008, YUISSN 350-2899
11. Z.Smiljanić, S.Smiljanić, M.Cvetić ZIRKON CERAMICA - BUDUĆNOST KOJA JE VEĆ POČELA - PRIKAZ SLUČAJA, Zaječar, Srbija, 2008 YUISSN 350-2889
12. Z.Smiljanić, S.Postić, M.Cvetić Zirkon ceramika XV simpozijum protetičara Srbije, Palić 12-15 jun 2008 god. Stomatološka protetika 2008. vol.4 srt.44-45
13. D.Mariusz, S.D.Postić, Z.Smiljanić Rehabilitacija totalnom protezom sa metalnom bazom i metal-keramičkim krunama u sastavu proteze na implantatu-prikaz slučaja XV Simpozijum protetičara Srbije, Palić, 12-15 jun 2008.god. Stomatološka protetika 2008. vol. 4 broj 1 str.43
14. Z.Smiljanić, S.Postić, S.Z.Smiljanić ZIRCONIA CERAMIS - THE BEGINNING FUTURE Abstract no. P 140, page 286 13th Congress of the Balkan Stomatological Society, Maj,1-4 2008, Limmasol, Cyprus
15. Z.Smiljanić, S.Smiljanić ZBRINJABANJE  PACIJENATA PRIVREMENIM FIKSNIM PROTETSKIM NADOKNADAMA NAKON ORALNO-HIRURŠKE INTERVENCIJE U USNOJ DUPLI str.57 Timočki medicinski dani, Zaječar, Srbija 2009. ISSN 350-2889
16. Z.Smiljanić, S.Smiljanić PROBNO MODELOVANJE U VOSKU - PUT KA  USPEHU U IZRADI OPTIMALNE PROTETSKE NADOKNADE str.57-58 Timočki medicinski dani, Zaječar, Srbija 2009, ISSN 350-2889
17. Z.Smiljanić, S.Postić, S.Smiljanić UPPER OVERDENTURE ON IMPLANTS STABILIZED BY ADDITIONAL INDIVIDUAL EPILOC RETENTIVE ELEMENT- CASE REPORT Abstract no. PP 347 page 174, 14  Congress of the Balkan Stomatological Socijety, Maj 6-9 Varna, Bulgaria
18. Z.Smiljanić Postić S. Blagojević V. Smiljanić Z.S UPPER OVERDENTURE ON IMPLANTS STABILIZED BY ADDITIONAL INDIVIDUAL EPILOC RETENTIVE ELEMENT Abstract no 63 page 103  33 Annual Congress European Prosthodontis Association

 

Monografija

P.Jovanić, B.Karadić, M.Đorđevic, N.Teodosijević, T.Savić, V.Vučković, Z.Smiljanić KVANTIFIKACIJA VIZUELNIH INFORMACIJA
Primena u stomatološkim istraživanjima ISBN 978-86-80953-21-2

stad dental. dr zavisa. negotin. serbia.

bottom of page